Clubhouse

คลับเฮ้าส์ ฝางโมเดิร์น

สถานที่รองรับนักปั่น รับ BIB วันเสาร์ อยู่ห่างจากจุดสตาร์ทงานปั่นประเพณีดอยอ่างขางประมาณ 10km (ตรงข้าม Makro ฝาง) และเป็นจุดนัดพบเพื่อปล่อยตัวสำหรับกิจกรรมปั่นท่องเที่ยวในเช้าวันเสาร์ จุดจัดกิจกรรมพบปะสังสรรระหว่างนักปั่นและคนในชุมชน มีบริการตรวจสภาพเช็ครถให้พร้อมสำหรับการไต่เขา ซ่อมบำรุงและทำความสะอาดจักรยาน ช่วงเย็นวันเสาร์มีกิจกรรมพบปะกับคนในชุมชนเพื่อทำความรู้จักและแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อเรียนรู้ชุมชนและร่วมกันพัฒนาให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น

เรียนรู้ Responsible Tourism

เย็นวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 มีกิจกรรมพบปะสังสรรค์เพื่อเรียนรู้ถึงเป้าหมายของการจัดกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมปั่นจักรยานนี้ เน้นความปลอดภัย ความสนุก และการมีส่วนรวมของชุมชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบ Responsible Tourism ให้ผู้มาเยือนตระหนักถึงคุณค่าของชุมชนชาวไทยภูเขา วัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ และรักษาสิ่งแวดล้อม